Graphical Game Report

Generated by Quackle crossword game AI and analysis software
http://quackle.org

ColorBonus
 Double Letter Score
 Triple Letter Score
 Double Word Score
 Triple Word Score

Calvin Ma: Turn 1

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
Calvin MaIJOOSTW0
 AzumiAENOQVW0
 1. 8G JOW 26  ←
 2. 8D JOIST 40
 3. 8F JOW 26
 4. 8H JOW 26
 5. 8G JOWS 28

Azumi: Turn 1

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8             J8 O1 W4            
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
 Calvin MaCIIOSTU26
AzumiAAACHII0
 1. 9E AIA 14
 2. 9E ACAI 19
 3. 7I AIA 10
 4. 9G AI 15
 5. 9G AH 21  ←

Calvin Ma: Turn 2

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
Calvin MaAIINOST26
 AzumiAACIILV21
 1. 10G IO 18
 2. 10F OI 14
 3. 10G IOTA 22
 4. 7I OI 9
 5. 10H OI 8  ←

Azumi: Turn 2

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4              
10               O1 I1            
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
 Calvin MaAEIINST34
AzumiAACDEII21
 1. F9 AECIDIA 70
 2. 7I AECIDIA 69
 3. F9 ACEDIA 23
 4. F9 ACAI 18
 5. 11I DAE 11  ←

Calvin Ma: Turn 3

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4              
10               O1 I1            
11                 D2 A1 E1        
12                              
13                              
14                              
15                              
Calvin MaAEINSTU34
 AzumiACGIIRR32
 1. J2 AUNTIES 75
 2. 12I SINUATE 74
 3. 12D AUNTIES 72
 4. 12C SINUATE 70  ←
 5. 12C AUNTIES 70

Azumi: Turn 3

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4              
10               O1 I1            
11                 D2 A1 E1        
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1            
13                              
14                              
15                              
 Calvin MaBHMNRSV104
AzumiACGGIIN32
 1. E6 INCAGI(N)G 74
 2. 11D GIGA 24
 3. 11D GIG 20
 4. 7H CAGING 28
 5. 11E AG 13  ←

Calvin Ma: Turn 4

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4              
10               O1 I1            
11         A1 G2     D2 A1 E1        
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1            
13                              
14                              
15                              
Calvin MaDEORUUY104
 AzumiCDGIINP45
 1. C9 YOU(S)E 24
 2. 12K DUROY 29
 3. 10K YOU 11
 4. C9 YOU(S) 11
 5. 12K ROEDY 28  ←

Azumi: Turn 4

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4              
10               O1 I1            
11         A1 G2     D2 A1 E1        
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13                              
14                              
15                              
 Calvin MaDILTUUX132
AzumiCDGIINW45
 1. 13B CIDING 43
 2. O8 WING(Y) 36
 3. O8 WIND(Y) 36
 4. N10 CI(D)ING 32
 5. 13B WID 21  ←

Calvin Ma: Turn 5

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4              
10               O1 I1            
11         A1 G2     D2 A1 E1        
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2                      
14                              
15                              
Calvin MaGIMORUU132
 AzumiCFGIMNO66
 1. N8 GURU(D)OM 26
 2. 13M MOU 26
 3. O8 ROGU(Y) 27
 4. N10 MU(D)IR 28
 5. 10K GURU 11  ←

Azumi: Turn 5

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4              
10               O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11         A1 G2     D2 A1 E1        
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2                      
14                              
15                              
 Calvin MaEIMOTXY143
AzumiACEGINT66
 1. 14A TEC 25
 2. 11D G(AG) 10
 3. O12 (Y)AGI 24
 4. O12 (Y)AGE 24
 5. E10 C(AN)E 14  ←

Calvin Ma: Turn 6

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4              
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11         A1 G2     D2 A1 E1        
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1                    
14                              
15                              
Calvin MaIMNOTVZ143
 AzumiAAGIKNT80
 1. 14A VOM 31
 2. 7H MOZ 30
 3. 10B ZIN(C) 35
 4. 14A ZO 32
 5. 13G NIM 24  ←

Azumi: Turn 6

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4              
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11         A1 G2     D2 A1 E1        
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3            
14                              
15                              
 Calvin Ma?AIOTVZ167
AzumiAEGINTT80
 1. M3 GNATTIE(R) 72
 2. 14B ET 17
 3. O12 (Y)ATE 21
 4. O12 (Y)ETT 21
 5. D11 T(ID)E 9  ←

Calvin Ma: Turn 7

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4              
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1        
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3            
14       E1                      
15                              
Calvin MaEEEOTVZ167
 AzumiAGIKNTT89
 1. O12 (Y)EVE 30
 2. 14F ZEE 38
 3. 14F VEE 20
 4. N12 (D)OZE 28
 5. M9 F(R)E(E)ZE 44  ←

Azumi: Turn 7

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4         F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10    
14       E1                 E1    
15                              
 Calvin Ma?CEIOTV211
AzumiEATTING89
 1. N12 (D)ATE 25
 2. 13K TI(Z) 19
 3. O12 (Y)ATE 21
 4. 14A TET(E) 21
 5. 13M (Z)A 14  ←

Calvin Ma: Turn 8

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4         F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14       E1                 E1    
15                              
Calvin MaOVAUTIE211
 AzumiEEGINTT103
 1. 7I OUTVIE 17
 2. G5 OUI(JA) 13
 3. 7I OU 9
 4. 9M (F)OU 8
 5. I2 OUTVIE(W) 15  ←

Azumi: Turn 8

 ABCDEFGHIJKLMNO
1                              
2                 O1            
3                 U1            
4                 T1            
5                 V4            
6                 I1            
7                 E1            
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4         F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14       E1                 E1    
15                              
 Calvin MaACKRRRS226
AzumiQITTENG103
 1. H1 QIN 40  ←
 2. H1 QI 35
 3. 14F QI 34
 4. 14F QIN 38
 5. 3H Q(U)INTET 32

Calvin Ma: Turn 9

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10              
2               I1 O1            
3               N1 U1            
4                 T1            
5                 V4            
6                 I1            
7                 E1            
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4         F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14       E1                 E1    
15                              
Calvin MaPRTKOLA226
 AzumiEFGLOTT143
 1. 15K TAROK 49
 2. 15K KORAT 49
 3. 14A POK(E)R 46  ←
 4. 14J TOP(E)K 42
 5. 15J PATROL 46

Azumi: Turn 9

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10              
2               I1 O1            
3               N1 U1            
4                 T1            
5                 V4            
6                 I1            
7                 E1            
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4         F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1               E1    
15                              
 Calvin Ma?AIILNT272
AzumiPTIGHET143
 1. 14L H(E)PT 30
 2. 14L P(E)GH 30
 3. 14L P(E)H 30
 4. O11 T(Y)G 20
 5. 15A IT 24  ←

Calvin Ma: Turn 10

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10              
2               I1 O1            
3               N1 U1            
4                 T1            
5                 V4            
6                 I1            
7                 E1            
8             J8 O1 W4            
9             A1 H4         F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1               E1    
15 I1 T1                          
Calvin MaMALLAT?272
 AzumiBEEGHPT167
 1. 7H M(E)ATbALL 69
 2. 6G cL(I)MATAL 67
 3. 6E rAMT(I)LLA 63
 4. 6E MAnT(I)LLA 63
 5. J7 ALL 19  ←

Azumi: Turn 10

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10              
2               I1 O1            
3               N1 U1            
4                 T1            
5                 V4            
6                 I1            
7                 E1 A1          
8             J8 O1 W4 L1          
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1               E1    
15 I1 T1                          
 Calvin Ma?ACELMT291
AzumiPEATHGN167
 1. 14L P(E)H 30
 2. 14L H(E)P 28
 3. 14L P(E)GH 30
 4. 6H H(I)P 26
 5. K4 HEAT 17  ←

Calvin Ma: Turn 11

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10              
2               I1 O1            
3               N1 U1            
4                 T1   H4        
5                 V4   E1        
6                 I1   A1        
7                 E1 A1 T1        
8             J8 O1 W4 L1          
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1               E1    
15 I1 T1                          
Calvin MaMABITA?291
 AzumiGNNOPRS184
 1. L3 IAMB 34
 2. L3 BIMA 32
 3. L2 BIMA 32
 4. L1 BIMA 32  ←
 5. 14K AM(E)BA 30

Azumi: Turn 11

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10       B3      
2               I1 O1     I1      
3               N1 U1     M3      
4                 T1   H4 A1      
5                 V4   E1        
6                 I1   A1        
7                 E1 A1 T1        
8             J8 O1 W4 L1          
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1               E1    
15 I1 T1                          
 Calvin Ma?ABELST323
AzumiDSYLPGN184
 1. O11 G(Y)PSY 56
 2. 14J PYN(E)D 44
 3. 15M SPY 43
 4. 14J SYP(E)D 36
 5. M2 NY 26  ←

Calvin Ma: Turn 12

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10       B3      
2               I1 O1     I1 N1    
3               N1 U1     M3 Y4    
4                 T1   H4 A1      
5                 V4   E1        
6                 I1   A1        
7                 E1 A1 T1        
8             J8 O1 W4 L1          
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1               E1    
15 I1 T1                          
Calvin MaCFATN??323
 AzumiDGLNPSX210
 1. 15I iNFArCT 101
 2. 15I CANTreF 101
 3. 15G uNFACTs 101
 4. 15G CaFTANs 101
 5. 1L (B)ANC 30  ←

Azumi: Turn 12

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10       B3 A1 N1 C3
2               I1 O1     I1 N1    
3               N1 U1     M3 Y4    
4                 T1   H4 A1      
5                 V4   E1        
6                 I1   A1        
7                 E1 A1 T1        
8             J8 O1 W4 L1          
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1               E1    
15 I1 T1                          
 Calvin Ma??BEFRT353
AzumiDSSLPGR210
 1. 14K GL(E)DS 24
 2. 14J SPR(E)D 30
 3. 14K DR(E)GS 24
 4. 14K GL(E)D 22
 5. 6G SP(I)R(A)L [Challenged Off] 16  ←

Calvin Ma: Turn 13

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10       B3 A1 N1 C3
2               I1 O1     I1 N1    
3               N1 U1     M3 Y4    
4                 T1   H4 A1      
5                 V4   E1        
6                 I1   A1        
7                 E1 A1 T1        
8             J8 O1 W4 L1          
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1               E1    
15 I1 T1                          
Calvin MaFOOIT??353
 AzumiDSSLPGR210
 1. 15I TIFOsOs 95
 2. 15I FOOTsIe 95
 3. 15H OOFTIsh 95
 4. 15G TIFOsOs 95
 5. 15G FOOTIes 92  ←

Azumi: Turn 13

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10       B3 A1 N1 C3
2               I1 O1     I1 N1    
3               N1 U1     M3 Y4    
4                 T1   H4 A1      
5                 V4   E1        
6                 I1   A1        
7                 E1 A1 T1        
8             J8 O1 W4 L1          
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1               E1    
15 I1 T1         F4 O1 O1 T1 I1
E
S
   
 Calvin MaBEENRSV445
AzumiDGLPRSS210
 1. 14J SPR(E)D 39
 2. 14K DR(E)GS 28
 3. 14K SP(E)LD 29
 4. 14J SPR(E)DS 41
 5. 14L P(E)D 25  ←

Calvin Ma: Turn 14

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10       B3 A1 N1 C3
2               I1 O1     I1 N1    
3               N1 U1     M3 Y4    
4                 T1   H4 A1      
5                 V4   E1        
6                 I1   A1        
7                 E1 A1 T1        
8             J8 O1 W4 L1          
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1             P3 E1 D2  
15 I1 T1         F4 O1 O1 T1 I1
E
S
   
Calvin MaELBEORN445
 AzumiGLRRSSX235
 1. M7 EN(FREEZEs) 21
 2. M7 RE(FREEZEs) 21
 3. M1 (ANY)ON 14
 4. J13 BO(T) 15
 5. 2K B(IN)E 16  ←

Azumi: Turn 14

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10       B3 A1 N1 C3
2               I1 O1   B3 I1 N1 E1  
3               N1 U1     M3 Y4    
4                 T1   H4 A1      
5                 V4   E1        
6                 I1   A1        
7                 E1 A1 T1        
8             J8 O1 W4 L1          
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1             P3 E1 D2  
15 I1 T1         F4 O1 O1 T1 I1
E
S
   
 Calvin MaEELNORS461
AzumiGLRRSSX235
 1. O6 GRRLS 24
 2. G3 GRRL 13
 3. K4 (HEAT)S 23
 4. G3 GRR 12
 5. 8G (JOWL)S 23  ←

Calvin Ma: Turn 15

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10       B3 A1 N1 C3
2               I1 O1   B3 I1 N1 E1  
3               N1 U1     M3 Y4    
4                 T1   H4 A1      
5                 V4   E1        
6                 I1   A1        
7                 E1 A1 T1        
8             J8 O1 W4 L1 S1        
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1             P3 E1 D2  
15 I1 T1         F4 O1 O1 T1 I1
E
S
   
Calvin MaENLORVE461
 AzumiGLRRSSX258
 1. 6D RENVO(I) 11
 2. 6G VO(I)L(A) 16  ←
 3. 6F VLE(I) 15
 4. O1 (C)REOLE 16
 5. O1 (C)RENEL 16

Azumi: Turn 15

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10       B3 A1 N1 C3
2               I1 O1   B3 I1 N1 E1  
3               N1 U1     M3 Y4    
4                 T1   H4 A1      
5                 V4   E1        
6             V4 O1 I1 L1 A1        
7                 E1 A1 T1        
8             J8 O1 W4 L1 S1        
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1             P3 E1 D2  
15 I1 T1         F4 O1 O1 T1 I1
E
S
   
 Calvin MaENRE477
AzumiGLRRSSX258
 1. O6 GRRLS 24
 2. H1 (QIN)S 17
 3. O10 SL(Y) 12
 4. 5K (E)SS 12
 5. 4H S(T) 17  ←

Calvin Ma: Turn 16

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10       B3 A1 N1 C3
2               I1 O1   B3 I1 N1 E1  
3               N1 U1     M3 Y4    
4               S1 T1   H4 A1      
5                 V4   E1        
6             V4 O1 I1 L1 A1        
7                 E1 A1 T1        
8             J8 O1 W4 L1 S1        
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1             P3 E1 D2  
15 I1 T1         F4 O1 O1 T1 I1
E
S
   
Calvin MaEENR477
 AzumiGLRRSX275
 1. 4D RENE(ST) 12
 2. M7 RE(FREEZEs) 21
 3. M7 EN(FREEZEs) 21
 4. O1 (C)REE 14
 5. 4F RE(ST) 4  ←

Azumi: Turn 16

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10       B3 A1 N1 C3
2               I1 O1   B3 I1 N1 E1  
3               N1 U1     M3 Y4    
4           R1 E1 S1 T1   H4 A1      
5                 V4   E1        
6             V4 O1 I1 L1 A1        
7                 E1 A1 T1        
8             J8 O1 W4 L1 S1        
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1             P3 E1 D2  
15 I1 T1         F4 O1 O1 T1 I1
E
S
   
 Calvin MaEN481
AzumiGLRRSX275
 1. O6 GRRLS 24
 2. F1 GRR(R)L 8
 3. F2 GR(R)L 9
 4. O10 SL(Y) 12
 5. 2G G(IO) 4  ←

Calvin Ma: Turn 17

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10       B3 A1 N1 C3
2             G2 I1 O1   B3 I1 N1 E1  
3               N1 U1     M3 Y4    
4           R1 E1 S1 T1   H4 A1      
5                 V4   E1        
6             V4 O1 I1 L1 A1        
7                 E1 A1 T1        
8             J8 O1 W4 L1 S1        
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1             P3 E1 D2  
15 I1 T1         F4 O1 O1 T1 I1
E
S
   
Calvin MaEN481
 AzumiLRRSX279
 1. M7 EN(FREEZEs) 21
 2. 7I (EAT)EN 6  ←
 3. 5E NE 6
 4. 3E NE 4
 5. F3 E(R)N 3

Game over.

 ABCDEFGHIJKLMNO
1               Q10       B3 A1 N1 C3
2             G2 I1 O1   B3 I1 N1 E1  
3               N1 U1     M3 Y4    
4           R1 E1 S1 T1   H4 A1      
5                 V4   E1        
6             V4 O1 I1 L1 A1        
7                 E1 A1 T1 E1 N1    
8             J8 O1 W4 L1 S1        
9             A1 H4   L1     F4    
10         C3     O1 I1   G2 U1 R1 U1  
11       T1 A1 G2     D2 A1 E1   E1    
12     S1 I1 N1 U1 A1 T1 E1   R1 O1 E1 D2 Y4
13   W4 I1 D2 E1   N1 I1 M3       Z10 A1  
14 P3 O1 K5 E1 R1             P3 E1 D2  
15 I1 T1         F4 O1 O1 T1 I1
E
S
   
Calvin Ma511
 AzumiLRRSX279